1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کنترل داخلی، نمایندگی و سازوکارهای حاکمیتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تامین مالی، رفتار نامتقارن هزینه، سازوکارهای حاکمیتی کنترل داخلی، نمایندگی
سال 1402
مجله چشمانداز مدیریت مالی
شناسه DOI
پژوهشگران محمدتقی کبیری ، کرامت الله حیدری رستمی

چکیده

رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه‌ با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. بدین منظور 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال‌‌های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت‌های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش کاهش می‌یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش مؤثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.