1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استراتژی کسب و کار، نادرستی ارائه صورت‌های مالی و حق الزحمه حسابرسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استراتژی کسب و کار، نادرستی ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی
سال 1402
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشر شده دوره یا دوره‌های قبل، که مورد تایید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است، به‌طور نادرست ارائه شده و غیر قابل اتکا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت‌های مالی، اعتقاد سرمایه‌گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می‌دهد (کاظمی و شریعت پناهی، 1389). هدف این پژوهش بررسی ارتباط استراتژی کسب و کار با رخداد نادرستی گزارشگری مالی و تلاش حسابرس می باشد. بدین منظور داده های 110 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در دسترس در قلمرو زمانی 1395-1382مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده های تابلویی در نرم افزار Eviews، نشان می دهد که نادرستی گزارشگری مالی در شرکت‌های دارای استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت های تدافعی، بیشتر است. همچنین تلاش حسابرسی در شرکت‌های دارای استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت های تدافعی، بیشتر است.