1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر توانایی مدیران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر توانایی مدیران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر توانایی مدیران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریسک نکول ، توانایی مدیران ، کیفیت اطلاعات حسابداری
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر توانایی و کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش از شاخص فالمر برای اندازه گیری ریسک نکول استفاده شد و آثار متغیرهای تاثیرگذار بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مانند اهرم مالی، نرخ بازده داراییها، سن و اندازه شرکت و نقدینگی کنترل گردید. نتایج بررسی 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 با بهره گیری از تحلیل رگرسیونی پانل دیتا، با نرم افزار Eviews10 ، نشان داد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری و توانایی مدیران با ریسک نکول رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.