1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل تعیین کننده افشای ضعف کنترلهای داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ضعف کنترل داخلی، افشای اطلاعات، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، ویژگیهای شرکت.
سال 1397
مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی
شناسه DOI
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها ( 1391 تا 1394 ) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.