1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی نقش سرمایه گذاری در تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه‌گذاری در تسهیلات، هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت حسابرسی، عملکرد شرکت
سال 1399
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

سرمایه­‌گذاری در تسهیلات در بازار درحال‌توسعه و نوظهور کشور ما می­تواند اثرات مثبتی در تأمین مالی از طریق وام بانکی برای شرکت­های کوچک و بزرگ به همراه داشته باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سرمایه­گذاری در تسهیلات شرکت­های کوچک و متوسط پذیرفته‌شده در بورس تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و متکی بر طرح تحقیق پس­رویدادی به انجام رسیده است. در این پژوهش تعداد 117 شرکت فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با الگوی داده­های ترکیبی انجام گرفت. تحلیل­ها نشان داد که سرمایه­گذاری در تسهیلات بانکی بر هر چهار متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت مبتنی بر معیار کیوتوبین تأثیر مثبت داشته است.