1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیرپذیری مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نظام راهبری شرکتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، خوش بینی، فرااعتمادی، کوته بینی
سال 1400
مجله پژوهشهای حسابداری مالی
شناسه DOI
پژوهشگران امید محمدی ، ابراهیم گیوکی ، محمدتقی کبیری

چکیده

نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک می‌شود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیم‌هایی تعیین می‌کنند که مدیران در شرکت‌ها می‌گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اختلالات ادراکی و رفتاری مدیرعامل بر مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش‌بینی و کوته‌بینی است. نمونه بحث‌شده در این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1391 است که با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviewse10 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند فرااعتمادی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر منفی و معناداری دارد. خوش‌بینی و کوته‌بینی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر معناداری ندارد. همچنین، فرااعتمادی و کوته‌بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر معناداری ندارد. خوش‌بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معنادار و خوش‌بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوته‌بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوته‌بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار و خوش‌بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد. همینین، فرااعتمادی و کوتهبینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نمادی تأثیر معناداری ندارد. خوشبینی مدیرعامل بار میزان مالکیت نمادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معناادار و خوشبینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوتهبینی مدیرعامل بار تمرکاز مالکیات تاأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوتهبینی مدیرعامل بار مسائولیت اجتمااعی تاأثیر منفای و معناادار و خاوشبینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.