1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر افشای گزارش ضعف کنترلهای داخلی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
افشای ضعف کنترل داخلی؛ گزارش کنترل های داخلی ؛عدم تقارن اطلاعاتی
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی، تأمین اطلاعات مورد نیاز برای اخذ تصمیم های اقتصادی است . دستیابی به این هدد مستلزم افشای مناسب و کافی اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط می باشد . دلیل اصلی نیاز بده گزارشدگری مدالی و افشدای اطلاعات، به عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد منافع احتمالی بین تهیه کنندگان واستفاده کننددگان از اطلاعدات مربدوط مدی شود. تهیه گزارش ضعف کنترل های داخلی از جمله این گزارشهاست که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتده وانتادار مدی رود از عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بازار بکاهد. براین اساس هد پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای ضعف کنترل داخلی بدر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین مناور اطلاعات چهار سال ) 1391 تا 1394 ( شرکت ها در مورد گزارش ضعف کنترل های داخلی به روش تحلیلی ترکیبی متوازن مورد بررسی قرار گرفتده اسدت. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سطح 5 % تاثیر معنی داری ندارد اما در سطح 10 %معنی دار می باشد