1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عدم اطمینا ن سیاستهای اقتصاد ی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی: نقش تعدیلکننده برآوردهای حسابدار ی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قابلیت مقا یسه صور تهای مال ی، عدم اطمینان )نا اطمینانی( سیاستهای اقتصادی، برآوردهای حسابداری.
سال 1400
مجله فصلنامه حسابداری مالی
شناسه DOI
پژوهشگران فرانک ندری ، محمدتقی کبیری

چکیده

قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای منحصرب هفرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آنها را افزایش میدهد. سرمایهگذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابلمقایسه نمیتوانند تصمیمهای مالی و سرمایهگذاری بهین های اتخاذ نمایند. به نظر میرسد یکی از عواملی که میتواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صور تهای مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاستهای اقتصادی دولتها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی میتواند بر عملکرد و برآوردهای حسابداری شرکتها تأثیر بگذارد و این بهنوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صور تهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی بر قا بلیت مقایسه صور تهای مالی با در نظر گرفتن نقش تعد یلکننده برآوردهای حسابداری است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش، روش دادههای ترکیبی است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی بر قابلیت مقایسه صور تهای مالی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که برآوردهای حسابداری اثر معناداری بر رابطه بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی با قابلیت مقایسه صور تهای مالی ندارد.