1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مدیریت دانش در توسعه مدیریت ٬ عملکرد اقتصادی و ارزش سازمانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت دانش ٬ مشتری مداری
سال 1401
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است. اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش فرآیند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان)سرمایه انسانی( است. مدیریت دانش، راهکارها و فرآیندهایی برای ایجاد، تعیین، تصرف، سازماندهی و اداره ی مهارت های حیاتی، اطلاعات و دانش سازمان و متضمن توانمندی افراد در مسیر تحقق اهداف سازمان است. نشأت گرفتن دانش از افکار افراد، ضرورت اعتماد متقابل برای تسهیم دانش، تکیه بر فناوری به منظور توسعه رفتارهای جدید دانشی، گسترش و تسهیم دانش از طریق تشویق و پاداش در حکم اصول مدیریت دانش ٬ مورد تأکید صاحب نظران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و میدانی و تحلیل متون به بررسی و تشریح این اصل حیاتی بر مدیریت ، مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد ارزش و توسعه شرکت می پردازیم.