1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تورم و چرخه عملیاتی بر نگهداشت وجه نقد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نگهداشت وجه نقد، چرخه عملیاتی، تورم
سال 1401
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیات شرکت بر سیاست نگهداشت وجه نقد از جنبه میزان وجه نگه داشتت شده انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از داده های 150 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایتت 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی و با استفاده از تکنینک رگرسیون و با استفاده از فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد، تورم تاثیر معناداری بر نگهداشت وجته نقتد نداشتته Eviews نرم افزار است اما جرخه عملیاتی شرکت بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد.