1403/01/30

محمد باقری نوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3306-2120
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189896787
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه و بهینه سازی یک ساختار کریستال صوتی جهت استفاده به عنوان مانع صوتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کریستال صوتی، مانع صوتی، آلودگی صوتی، شکاف نواری، طیف عبور
سال 1402
پژوهشگران محمد باقری نوری

چکیده

در این مقاله یک ساختار کریستال صوتی ارایه و به روش اجزا محدود تحلیل میشود. ساختار مذکور از تکرار آخالهای چوبی در هوا ایجاد میشود. ساختار مورد بررسی یک ساختار نامتجانس است که از کنار هم قرار دادن دو آرایش مربعی و لوزی به وجود میآید. ثابت شبکه آرایش مربعی 6 میلیمتر و قطر آخالهای چوبی 4 میلیمتر است. طیف عبور ساختار نامتجانس، آرایش مربعی و لوزی مربوطه محاسبه شد و نتایج نشان داد که از کنار هم قرار دادن دو آرایش مربعی و لوزی میتوان شکاف نواری را گسترش داد. به خصوص شکاف نواری ساختار نامتجانس مذکور در محدوده فرکانس صدای ترافیک )زیر 5000 هرتز( قرار دارد. از این رو به کمک ساختار مورد اشاره، میتوان نویز ترافیک را به طور موثری کاهش داد. اثر ثابت زاویهای آرایش لوزی بر طیف عبور ساختار نامتجانس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که برای داشتن پهن ترین شکاف نواری باید مانع صوتی از کنار هم قرار دادن آرایشهای مربعی و لوزی با ثابت زاویهای 5 درجه ساخته شود. در این صورت ساختار پیشنهادی بهینه است و شکاف نواری 550 تا 3500 هرتز دارد.