1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و تخمین میزان آلایندگیهای تولیدی خودروهای شهر اراک با توجه به شرایط ترافیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سیکل رانندگی- شهر اراک- الایندگی- مصرف سوخت
سال 1394
پژوهشگران مهدی سلیمانی

چکیده

ایٗ تحمیک دس ثشداس٘ذٜ ٌضاسؿی اص پشٚطٜ ؿجیٝ ػبصی ػییُ ساٙ٘ذٌی ؿٟش اسان اػت وٝ ثٝ ٚاػغٝ آٖ ٔیتٛاٖ ٔیضاٖ آلایٙذٌی ٘بؿی اص خٛدسٚٞب ٚ ٔلشف ػٛخت دس آٟ٘ب سا دس ؿشایظ تشافییی ٚالؼی ؿٟش اسان ثشسػی وشد . ایٗ پشطٜ دس ػٝ فبص ا٘دبْ ؿذ وٝ ؿبُٔ٪ ٔغبِؼٝ ػییُٞبی حشوتی ؿٟشٞبی ٔختّف د٘یب ٚ سٚؽٞبی ٔختّف دادٜ ثشداسی تشافییی، دادٜ ثشداسی اص ؿٟش اسان، پشداصؽ دادٜٞب ٚ ؿجیٝ ػبصی ػییُ حشوتی ؿٟش اسان ٔیثبؿذ. اص دػتبٚسدٞبی ایٗ پشٚطٜ ٔیتٛاٖ ثٝ ٛٔاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد: - 4دػتیبثی ثٝ فٙبٚسی ٚ دا٘ؾ ثٝ دػت آٚسدٖ ػییُ حشوتی خٛدسٚٞب - 2ثٝ دػت آٚسدٖ ػییُ ؿٟشی اسان ثشای اِٚیٗ ثبس دس وـٛس - 9ثشسػی ٚضؼیت تشافییی ؿٟش اسان دس ؿشایظ ٔختّف تشافییی ٔ- 1مبیؼٝ پبسأتشٞبی ػییُ ؿٟشی اسان ثب ػییُ ٞبی اػتب٘ذاسد د٘یب ٔ- 5غبِؼٝ ٔجب٘ی تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی آلایٙذٜ ٞب ٚ ٔلشف ػٛخت ٔ- 6غبِؼٝ سٚؿٟبی ٔختّف ا٘ذاصٜ ٌیشی پبسأتشٞبی تشافییی خٛدسٚٞب