1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تأثیر شرائط رفت و آمد بر مصرف سوخت و آلایندگی های ناشی از خودروهای سواری شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شرائط رفت و آمد الگوی رانندگی آلایندگی مصرف سوخت
سال 1393
مجله تحقيقات موتور
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی سلیمانی ، پارسا ساجدی ، عابد اسماعیلیون ، علی ناظر

چکیده

در این تحقیق، تأثیر شرائط رفت و آمد بر مقدار آلایندگی های خروجی و مصرف سوخت خودروهای سواری در شهر اراک بر اساس شرائط متفاوت رانندگی بررسی می شود. لذا برای اولین بار با استفاده از اندازه گیری های میدانی در سطح شهر اراک با استفاده از سامانه مکان یابی جامع، به مدت 292241 ثانیه )تقریباً معادل دو و نیم روز( از شرائط رانندگی واقعی در ساعات مختلف شبانه روز و در مسیرهای مختلف داده برداری شده است. سپس دادههای خام در قالب 2548 ریزسفر با استفاده از روش خوشه بندی فازی در سه وضعیت رفت و آمدی متراکم شهری، شهری و بیرون شهر دسته بندی شدهاند. در نهایت با توجه به شرائط رفت و آمد نماینده، چرخه رانندگی شهر اراک استخراج شده است. سپس با استفاده از روش شبیه سازی رو به عقب، مقدار مصرف سوخت و آلایندگی های خروجی سه خودروی معیار شامل سمند با موتور ملی بنزین سوز، سمند با موتور ملی گاز سوز و پراید با موتور بنزین سوز در شرائط رفت و آمد مختلف بررسی می شود. نتایج شبیهسازی حاکی از این است که اولاً چرخه های رانندگی مرسوم مانند چرخه اروپا و چرخه تهران قادر به ارائه تخمین مناسبی از مقدار آلایندگی های خروجی و مصرف سوخت خودروها در شهر اراک نیستند. علاوه بر این، در شهر اراک شرائط رفت و آمد تأثیر قابل ملاحظهای بر مقدار آلایندگی های خروجی خودروها دارد. به طوریکه با خارج شدن خودرو از رفت و آمد متراکم شهری و ورود آن به قسمت شهری و بیرون شهر مصرف سوخت به طور چشمگیری کاهش مییابد. علاوه بر این به دلیل طبیعت خاص شرائط رفت و آمد متراکم در این شهر و بر خلاف انتظارات اولیه، نه تنها آلایندگی هیدرات کربن، بلکه آلایندگی های مونو اکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن در شرائط رفت و آمد متراکم به مقدار قابل ملاحظهای افزایش مییابد.