1403/01/26
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس اﺷﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه PID
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ؛ ﭘﺎﻳﺪاری؛گپ ﻫﻮایی،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه؛
سال 1396
پژوهشگران امین صفاری ، مهدی مدبری فر

چکیده

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﺎل ی اﺧﻴﺮ ا ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ی زﻣ در ﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﭘ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺪا . ﻫﺎی ﻛﺮده اﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠ ﺑﺎ ﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺷﺮا دارای ﻳﻂ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﻴﺰﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣ ، ﻣﺘﺤﺮک، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺷﺪت ﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎی ﻣ ورودی ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮا .ﻳﻂ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ا ﺧﺎص ﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺰﻫﺎی ﻣﺤ ﻣﻮﺟﻮد در ﻴﻂ ا ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺠﺎد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ . ﺷﻮﻧﺪ دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﺳ ﺑﺪون ﻲ ﺗﻌﻠ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ راﺳﺘﺎ در ی ﻋﻤﻮدی ﻳﻚ ﮔﻮی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﭙﻮﻻﺗﻮر ﺗﻤﺎﺳ ﺑﺪون ﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﻳﺪاری ﺣ ﺟﺴﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ا ز ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋ PID ﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن در ﻫﺎ ﺖ ی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻲ ﻋﻤﻮدی ارز ﻣﻮرد ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻲ ﺑﺴ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺣﺘ را ﻲ ازا ﺑﻪ ی ﺣﺮﻛﺖﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ .ﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺛ 0/453 ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ی ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮا را ی ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﺣﻔﻆﻛﻨﺪ.