1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
ﻧﺎﻣﻘﻴﺪ ﻳﻚ اﻧﻜﻮدر ﺧﺎزﻧﻲ دوراﻧﻲ ﺑﺎ روﺗﻮر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اﻧﻜﻮدر ؛ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻧﻜﻮدر ؛ دوراﻧﻲ اﻧﻜﻮدر
سال 1396
پژوهشگران فاطمه اسدی ، مهدی مدبری فر ، بهمن میرزاخانی ، عباس پاک

چکیده

اﻧﻜ ﻣﻬﻢ ﻮدرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی در دﻗﻴﻖ ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی در اﻧﺪ ازه ﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖد ر ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ اﻧﻜﻮدرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﻴﻖ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ راا ﻧﻤ ﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠ اﻧﻜﻮد ﺎﻳﻲ آن را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺒﺪﻳ ر ﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑ ﻪ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ و در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋ ﺗ ﻨﺎﺻﺮ ﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻜﻮدر ﺧﺎزﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻟﻘﺎﻳﻲ دوراﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ روﺗ ﻧﺎﻣﻘﻴﺪ ﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻧﻜﻮدر ﺟﺪﻳﺪ از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎی ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ اﻧﻜﻮدر را در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻧﺼﺐ ﻛﺮد .اﻳﻦ اﻧﻜﻮدر ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه و )اﺳﺘﺎﺗﻮر ( ﻳﻚ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ )روﺗﻮر ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻓﺎز و دو ﻓﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﻧﻜﻮدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﻜﻮدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺖ 0±0/09 درﺟﻪ .