1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی راهبرد کنترلی هوشمند برای خودروهای ترکیبی الکتریکی شارژشونده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خودروی ترکیبی الکتریکی شارژشونده، کنترلکننده فازی، الگوریتم ازدحام ذرات، راهبرد کنترلی هوشمند
سال 1393
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد مشاور)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، امیرحسین سبحانی(دانشجو)

چکیده

خودروی ترکیبی الکتریکی شارژشونده، وسیله نقلیهای میباشد که توسط ترکیبی از موتور احتراق داخلی و یک موتور الکتریکی با یک مجموعه باتری برای تأمین توان مورد نیاز خود بهره میبرد. مجموعه باتری میتواند با اتصال خودرو به شبکه برق و یا با استفاده از توان مازاد موتور احتراقی شارژ شود. یک خودروی شارژشونده این قابلیت را دارد که برای مسافتهای محدود در حالت تمام الکتریکی کار کند درحین اینکه ویژگیهای یک خودروی ترکیبی الکتریکی معمولی را برای سفرهای طولانیتر را دارا می- باشد. در طراحی خودروی ترکیبی اهداف متعددی باید بهطور همزمان در نظر گرفته شوند که از آن جمله میتوان به کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلایندههای خروجی خودرو و افزایش یا حفظ قابلیتهای عملکردی خودرو در سطح استاندارد اشاره کرد. در طراحی یک خودروی ترکیبی شارژشونده لازم است که اندازه بهینه اجزاء مکانیکی و الکتریکی تعیین گردد. همچنین مدیریت جریان انرژی نقش مهمی در بهبود کارائی خودرو دارد. در این تحقیق که برای نخستین بار از سیکل رانندگی اراک استفاده شدهاست، ابتدا اندازههای بهینه اجزاء اصلی تأمین توان توسط الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در خودروی ترکیبی شارژ- شونده تعیین میشود. سپس برای طراحی راهبرد کنترلی مناسب، روش کنترل منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است و برای بهبود کارکرد کنترلکنندههای فازی، از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات استفاده شده است. از آنجا که شرایط ترافیکی و رانندگی تأثیر قوی بر روی مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه- ای دارد، از یک کنترل کننده هوشمند چند حالته استفاده میگردد. به اینصورت که پارامترهای کنترل- کننده خودروی ترکیبی متناظر با شرایط ترافیکی مختلف شهر اراک بهینه میگردد، سپس با استخراج مشخصههای رانندگی در گذشتهای نزدیک، شرایط ترافیکی موجود، تشخیص داده میشود و متناسب با آن کنترلکننده مربوطه، اعمال میگردد.