1403/02/02
مازیار مرندی

مازیار مرندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4882-2033
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55650454400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد نانوذرات CdSexTe1-x به روش آلی-فلزی و استفاده از آن ها در فوتوآندهای سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی شامل نانو کره ها و نانو میله های شاخه دار TiO2
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سلول خورشیدی، نقاط کوانتومی، نقاط کوانتومی آلیاژی CdSexTe1-x ، روش آلی-فلزی، نانو کره های شاخه دار TiO2
سال 1397
پژوهشگران سنا آل جابر(دانشجو)، مازیار مرندی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش به معرفی، مطالعه و اصول کارکرد و همچنین ساخت سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی که متعلق به نسل سوم سلولهای خورشیدی هستند، پرداخته میشود. در بخش اول، نقاط کوانتومی آلیاژی -1TeXCdSe X 0/ با کسر مولی 56 x= به روش آلی-فلزی و به کمک حلال پارافین و پیش مادههای CdO ، Se و Te در طی مراحل 060 در - مختلف سنتز میشود. با توجه به نتایج حاصل، ناحیه جذب نور نقاط کوانتومی آماده شده در دماهای℃ 000 بازه nm 520-000 قرار میگیرد. به منظور جایگذاری نقاط کوانتومی آماده شده بر بستر نانو ذرات 2TiO که در این سلولها به عنوان چهارچوب انتقال دهنده الکترون در فوتوآند مورد استفاده قرار گرفته است، تعویض لیگاندهای سطحی نقاط کوانتومی از عامل پوششی تری اکتیل فسفین ) TOP ( به عامل پوششی تیوگلیکولیک اسید ) TGA ( انجام میشود. با انجام کامل این فرآیند نقاط کوانتومی 50.3Te0.65CdSe به صورت محلول در آب در میآیند. در بخش دوم نانو میله- های 2TiO) (NRs بر بستر نانو ذرات 2TiO رشد داده می شوند و به عنوان لایه پراکننده نور در فوتوآند سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه نانو میلههای شاخهدار 2TiO ( BNRs ( به روش هایدروترمال در زمانهای مختلف h 0-6 سنتز شدند و به عنوان بستر به منظور لایه نشانی نقاطکوانتومی CdSe 0.35Te0.65 مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به نوع ساختار و تراکم نانومیلههای شاخهدار 2TiO ، بازدهی تبدیل انرژی سلولهای خورشیدی با فوتوآند /ZnS(4)0.35Te0.65(BNRs)/ CdSe 2(NCs)/ TiO2 TiO کمتر از 0% بدست آمد. در نهایت، در بخش سوم ساختارهای نانو کره های توخالی 2TiO در اندازههای nm 660 با استفاده از کرههای کربنی به عنوان قالب و به منظور استفاده به عنوان پراکننده نور در فوتوآند سلولها تهیه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین بازدهی تبدیل انرژی برای سلولهای حساس شده با نقاط کوانتومی 530.Te0.65CdSe با فوتوآند دو لایه شامل نانو ذرات 2TiO با ضخامت m 6 و نانو کرههای توخالی μ 2TiO با ضخامت m 4 بدست آمد. در / 8 به عنوان لایه رویی برابر% 80 μ ادامه ساختار نانو کرههای توخالی شاخهدار 2TiO به روش هایدروترمال در طی زمانهای مختلف h 0/6-4 سنتز شدند و سلولهای خورشیدی متناظر از نظر عملکرد فوتوولتایی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج ، بهترین بازدهی تبدیل انرژی برای سلول