1403/02/02
مازیار مرندی

مازیار مرندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4882-2033
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55650454400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از نانوکره های SiO2 درالکترولیت سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی CdSوCdSe به منظور افزایش بازدهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
,quantum dot,Solar cell
سال 1397
پژوهشگران مازیار مرندی ، منیبا احمدی

چکیده

در این پژوهش ،نانو کره های SiO2 به روش سل -ژل سنتز شده و به عنوان یک افزودنی در الکترولیت پلی سولفید سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی CdSوCdSe مورد استفاده قرار گرفته اند. فوتوالکترود سلول های خورشیدی ساخته شده شامل یک لایه نانو ذره ای TiO2 است که در دو حالت با لایه ای از نانوذارت CdS یا دو لایه ای از نانوذرات CdSوCdSe حساس سازی شده است، نقاط کوانتومی CdS به روش سیلار و نقاط کوانتومی CdSe به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD) بر سطح فوتوآند رشد داده شده اند. در ادامه لایه ای از نقاط کوانتومی ZnSبه عنوان لایه غیر فعال ساز و به روش سیلار بر سطح دو نوع فوتوالکترود لایه نشانی میشود. به منظور بهبود عملکرد فوتوولتایی سلولها، نانو کره های SiO2 با درصد وزنی مناسب به الکترولیت پلی سولفید مورد استفاده در ساخت سلول اضافه می شوند. این نانو کره ها می توانند با قرار گرفتن جزیی بر سطح فوتوآند و ایجاد یک اثر غیر فعال کنندگی موجب کاهش بازترکیب الکترونها و حفره ها در فصل مشترک بین الکترولیت و فوتوآند شوند. نتایج نشان می دهد که استفاده از این نانو کره ها در الکترولیت پلی سولفید برای سلول خورشیدی با فوتوآند TiO2NCS/CdS/ZnS باعث افزایش بازدهی تبدیل انرژی از 1/62% به 2/41% میگردد. همچنین بازدهی برای سلول خورشیدی با فوتوالکترود TiO2NCS/CdS/CdSe/ZnS به میزان 4/2% اندازه گیری می شود که نسبت به حالت بدون حضور نانو کره های SiO2 به مقدار 13% افزایش یافته است.