1403/04/05
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آزمایشگاهی اثرتیمارهمزمان بیسفنول A و ویتامین C بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بیسفنولA ، ویتامین C، سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت ، تمایز استئوژنیک
سال 1397
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، فاطمه دربندی ، آتنا سادات عظیمی

چکیده

بیسفنول A از طریق تولید رادیکال های آزاد ، مورفولوژی، توانایی زیستی و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان رت به استئوبلاست را مختل می کند. ویتامین C یک آنتی اکسیدانت قوی است و از سلولها در مقابل استرس اکسیداتیو محافظت می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تیمار همزمان بیسفنول A و ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدانت بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک rMSCs بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی rMSCs به چهار گروه کنترل ، بیسفنول A ( نانومولار200) ،بیسفنول A ( نانومولار200)+ ویتامینC (میکرومولار300) و ویتامینC (میکرومولار300) تقسیم شد.و برای مدت 21 روز ، در محیط کشت استئوژنیک ، تیمار شد. سپس توانایی زیستی ، تمایز استئوژنیک، تغییرات مورفولوژیک و شکستگی DNA در سلولهای گروههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. کاهش معنی داری در توانایی زیستی سلولها، میزان معدنی شدن ماتریکس استخوانی، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و غلظت کلسیم داخل سلولی و همچنین افزایش قابل توجهی در شکستگی DNA در سلولهای گروه بیسفنول A نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. پارامترهای فوق در گروه بیسفنول A + ویتامین C نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت.