1403/03/29
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استریولوژیک اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده با بیس فنل آ بر بافت کلیه موش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بیس فنل آ، روغن سیاه دانه، استریولوژِی، کلیه، موش
سال 1393
پژوهشگران الهام صفری(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: بیس فنل آ یک ماده تخریب کننده اندوکرینی است و به عنوان یک آلاینده زیست محیطی از طریق تولید رادیکال آزاد موجب تخریب بافتی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن سیاه دانه، به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی بر بافت کلیه در موش های تیمار شده با بیس فنل آ می باشد. مواد و روش ها: 24 سر موش نر بالغ نژادNMRI با میانگین وزنی 3±32 گرم به طور تصادفی به 4 گروه ) 6(n= کنترل، Nigella sativa oil (ml/kg/day ?)، BPA (mg/kg/day 200) و BPA+ Nigella sativa oil تقسیم و به مدت 34 روز به صورت دهانی تیمار شدند. در پایان، موش ها تشریح، کلیه چپ آن ها خارج، فیکس، برش گیری و پاساژ بافتی شد و با استفاده از روش هایدن هان آزان رنگ آمیزی گردید. سپس، حجم کلیه حجم کورتکس و حجم مدولا، حجم گلومرولوس و اجزای آن، حجم جسمک کلیوی، حجم و طول لوله های پیچیده نزدیک و دور، حجم اپی تلیوم و لومن لوله ها و حجم بافت بینابینی با استفاده از تکنیک استریولوژی مورد بررسی قرار گرفت و سطح مالون دی آلدئید سرم (MDA) نیز ارزیابی شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه و تست Tukey آنالیز و تفاوت میانگین ها در سطح (05/0P<) معنی دار در نظرگرفته شد. نتایج: آنالیز داده ها افزایش معنی داری در وزن و حجم کل کلیه، حجم کورتکس (001/0 P<)، حجم مدولا (05/0 P<)، حجم لوله های پیچیده نزدیک و دور، حجم لومن لوله های پیچیده نزدیک و دور، حجم بافت بینابینی (001/0 P<)، حجم گلومرول (01/0 P<)، حجم تافت (001/0 P<) و حجم جسمک کلیوی در گروه بیس فنل آ نسبت به گروه کنترل نشان داد (03/0 P<). حجم فضای بومن در گروه بیس فنل آ نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (01/0 P<). همچنین افزایش معنی داری در سطح MDA در گروه بیس فنل آ در مقایسه با سایر گروه ها مشاهده شد (001/0 P<). پارامترهای ذکر شده در گروه روغن سیاه دانه+ بیس فنل آ به سطح داده های گروه کنترل رسیده بودند. نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که روغن سیاه دانه می تواند موجب کاهش استرس اکسیداتیوی القاء شده توسط بیس فنل آ در بافت کلیه موش شود که بیانگر این است که مصرف روغن سیاه دانه، به عنوان یک آنتی اکسیدانت می تواند از عوارض جانبی مواجه با بیس فنل آ در شهرهای صنعتی جلوگیری کند.