1403/02/04
مهدی واحدی کیا

مهدی واحدی کیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8975-1828
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55189615700
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زمینه های پیدایش ترجمه جعلی و شبه ترجمه در فارسی معاصر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ترجمه جعلی، شبه ترجمه، فرهنگ میزبان، نظام چندگانه ، ادبی پرسوناژ
سال 1401
مجله زبان پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی واحدی کیا

چکیده

جستار پیش رو بر آن است تا با واکاوی ترجمه های جعلی و شبه ترجمه های معاصر، مهم ترین دلایل پیدایش این آثار را در زبان فارسی روشن کند. پیدایش این گونه آثار نه به شکل تألیف، بلکه با نقاب ترجمه در زبان فارسی، ما را بر آن داشت تا با روش اسنادی، این متن ها را با توجه به عامل برون متنی بافت و با رویکرد توصیفی و مقصد-محورِ توری (Toury, 1995) بررسی کنیم. بررسی چرایی عرضه این آثار نشان می دهد گذر از سد ممیزی و تیغ سانسور در زمانه های مختلف به ویژه پیش از انقلاب، از جمله مهم ترین دلایل پیدایش این آثار بوده است. چراکه معمولاً آستانه تحمل حکومت ها در انتشار دیدگاه های ناهمخوان و نقدهای تند یا انتشار مطالبی برای برانگیختن مخاطب به انجام کنش سیاسی، به ویژه اگر در پیوند با فرهنگ و جغرافیایی دیگر و برای مخاطبی دیگر باشد -و از رهگذر ترجمه به فرهنگ مقصد راه یابد - بالاتر است. همچنین، عامل مؤثر دیگر در پدید آمدن ترجمه های جعلی و شبه ترجمه جایگاه کانونی ترجمه در نظام ادبی فارسی در دوره معاصر و به دنبال آن جذب مخاطب بیشتر و در نتیجه کسب درآمد اقتصادی بالاتر بوده است. از دیگر دلایل خلق این آثار آفرینش، شخصیت (پرسوناژ) جایگزین برای نویسنده، ستایش یا بدگویی از چهره ها و گروه های سیاسی، تغییر اسلوب در نویسندگی یا سرایش شعر، بیم از ناکامی در مسیر فعالیت ادبی و محدودیت در شخصیت پردازی در برخی گونه های ادبی فارسی را می توان نام برد.