1403/02/04
مهدی واحدی کیا

مهدی واحدی کیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8975-1828
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55189615700
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تصریح و تغییرگریزی در ترجمه ادبی و متون علمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تصریح واژگانی، هنجار، همگانی های ترجمه، تغییرگریزی
سال 1397
پژوهشگران مهدی واحدی کیا

چکیده

از منظر ترجمه، متون ادبی از جمله حساس ترین متن ها به شمار می آیند و هر گونه افزایش و کاهشی در فرآیند ترجمه به منزله ی خدشه ای به این متون تلقی می گردد. از دگر سوی، تصریح در جایگاه پربسامدترین همگانی احتمالی در ترجمه مطرح شده است. این بدان معناست که می-توان این گرایش را در ترجمه از هر زبان به زبان دیگر و در ترجمه ی همه ی متون هتا متون ادبی یافت. پژوهش حاضر بر آن است این هنجار و الگوهای آن را در متون ادبی و علمی معاصر واکاود. برای دست یازیدن به این مهم، 3 متن ادبی (داستان کوتاه) و 3 جستار علمی به همراه ترجمه ی انگلیسی آنها انتخاب شد و بر اساس مدل پیشنهادی گومول (2006) بررسی گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد تصریح هنجاری ترجمانی در ترجمه ی متون علمی و متون ادبی است هرچند الگوهای چنین گرایشی در این متون همسان نیست. یافته های پژوهش می تواند در رسیدن به همگانی های ترجمه و ویژگی های ترجمه ی ادبی گامی هر چند کوچک باشد.