1403/02/04

حمید ورمزیاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4694-8599
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57204917526
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: پردیس شریعتی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌ها، طبقۀ دوم
تلفن: 32777400-4 (داخلی 350)

مشخصات پژوهش

عنوان
زیتون
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
0 .قربانیان فاجعه _ ایاالت متحده _ نیو اورلئان_ سرگذشتنامه. Disaster victims – Louisiana – New Orleans – Biography 1 .آمریکاییان عربتبار_ ایاالت متحده _ نیو اورلئان_ سرگذشتنامه. Arab Americans – Louisiana – New Orleans - Biography 9 .آمریکاییان عربتبار_ وضع اجتماعی _ ایاالت متحده _ نیو اورلئان. Arab Americans – Social conditions – Louisiana – New Orleans 1 .توفند کاترینا، 1111 م _ جنبههای اجتماعی _ ایاالت متحده _ نیو اورلئان. Hurricane Katrina, 2005 – Social aspects – Louisiana – New Orleans
سال 1396
پژوهشگران حمید ورمزیاری ، فاطمه باقری

چکیده

زیتون روایت واقعی از توفان کاتریناست . قهرمان اثر یک تعمیرکار خانه و مهاجر سوری است . مسلمان است و پس از وقوع توفان ، همسر و فرزندانش را راهی محلی امن می کند و خودش برای کمک رسانی در محل می ماند . اما سرنوشت او را نظامی هایی با رفتاری فاشیستی به سوی زندان و آزار رقم می زنند . کتاب ، روایت واقعی یک انسان مهاجر در آمریکاست و آن حس بدبینی و نفرت سرشاری که سال ها بر ذهن غربی ها نسبت به اهالی خاورمیانه وآفریقا حاکم شده است.