1403/02/04

حمید ورمزیاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4694-8599
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57204917526
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: پردیس شریعتی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌ها، طبقۀ دوم
تلفن: 32777400-4 (داخلی 350)

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسۀ ساختار خرد سه فرهنگ انگلیسی به فارسی براساس نظریۀ معناشناسی قالبی فیلمور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ساختار خرد، معناشناسی قالبی، فرهنگ گسترده پیشرو آریانپور، فرهنگ معاصر هزاره، فرهنگ معاصر پویا
سال 1399
مجله زبان پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران حمید ورمزیاری

چکیده

نگاهِ علمی به فرهنگ ­نگاری و دور شدن از فرهنگ ­نگاریِ سنتی، نیازمندِ درکِ عمیق­ تر پژوهشگرانِ این حوزه و همچنین بهره گیری از رویکردی موشکافانه­ تر به رویاروییِ نظریه و عمل در فرهنگ­ نگاری است. یکی از زمینه ­های قابلِ پژوهش در این حوزه زبا­ن­شناسی، نقد فرهنگ ­های دوزبانه است. ناگفته پیداست که نقدِ فرهنگ، می­تواند زمینۀ بهبود فرآیندِ فرهنگ نگاری را فراهم سازد که پیامدِ آن افزایشِ کاراییِ این گونه فرهنگ ­ها و در نتیجه بهره ­مندی مطلوب­ترِ کاربران خواهد بود. در این راستا، هدفِ اصلیِ این نوشتار با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، شناساندنِ برخی ویژگی­های ساختار خردِ سه فرهنگ­ دوزبانه بر پایه مقایسۀ آن ها با یک دیگر و با فرهنگ پیشرفته زبان­ آموز آکسفورد از دیدگاه نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور است. یافته های بررسی، ضعفِ ساختاربندیِ پایگانی و تفاوت در برش­های معنایی، ناهمگونی در اجزایِ کلام موردِ اشاره در هر مدخل، ناسازگاری معانی و معادل­های ارائه شده با قالب را نشان می دهد. مهم­تر از همه، این یافته ها نیاز به بهبود کمّی و کیفی سه فرهنگ گسترده پیشرو آریان­پور، معاصر هزاره و معاصر پویا از جنبه ارائۀ همایند، نمونه و توصیف ظرفیت در مقایسه با فرهنگ مبنا را نمایان می سازند.