1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای متخلخل شبکه آمیخته بر پایه پلی اتر اتر کتون حاوی چارچوب‎های آلی کووالانسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، آلیاژ پلیمرها، پلی‌سولفون، سولفونه شده پلی‌اتراترکتون، چارچوب‌های آلی کووالانسی
سال 1402
پژوهشگران آبتین عبادی عموقین(استاد راهنما)، حمیدرضا سنایی پور(استاد مشاور)، سمانه درویشی(دانشجو)

چکیده

هدف از این پژوهش جداسازی یون کادمیوم با استفاده از غشای شبکه آمیخته اصلاح شده بر پایه پلیمر پلیسولفون است. در این پژوهش ابتدا غشای نانوفیلتراسیون پلیسولفون خالص با روش وارونگی فاز ساخته شد. سپس جهت بهبود عملکرد شار آب خالص و جداسازی یون کادمیوم، برای اصلاح غشای حاضراز ترکیب پلیمر پلیاتراترکتون سولفونه شده استفاده شد. غشاهای آلیاژی پلی سولفون و 01 و 05 درصدوزنی( ساخته شدند. برای غشاهای مذکور شار آب خالص ، پلیاتراترکتون سولفونه شده با ترکیب درصدهای مختلف ) 5 و حذف یون کادمیوم انجام شد که غشای 05 درصدوزنی شار آب خالص و پسزنی بهتری را نشان داد و لذا برای تهیه غشاهای شبکه آمیخته به عنوان غشای آلیاژی پایه بهینه انتخاب شد. سپس برای ساخت غشاهای شبکه آمیخته، درصدهای مختلف از نانوذرات 1درصدوزنی / 1 درصدوزنی( به غشای بهینه آلیاژی اضافه شد و غشای 3 / 1 و 4 /3 ،1/2 ،1/ چارچوبهای آلی کووالانسی سنتز شده ) 0 نانوذره به عنوان غشای بهینه شبکه آمیخته نیز مشخص شد. غشاهای ساخته شده با استفاده از آزمونهای تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM (، میکروسکوپ نیروی اتمی ) AFM (، طیف سنجی اشعه ایکس ) EDX (، طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) FTIR (، طیفسنجی پراش اشعه ایکس ) XRD (، استحکام کششی غشاها ) Tensile (، اندازهگیری زاویه تماس غشاها، اندازه-گیری تخلخل و محتوای آب غشاها و آزمایشهای فیلتراسیون شامل شار آب خالص و پسزنی نمک نیترات کادمیوم ارزیابی شد. نتایج نشان داد که غشاهای آلیاژی به دلیل افزودن پلیمر پلیاتراترکتون سولفونه شده به پلیسولفون ساختاربهتری شده است و همچنین غشای شبکه آمیخته 1/3 درصدوزنی نانوذره متخلخلتر از غشای آلیاژی 05 درصدوزنی است. نتایج زاویه تماس غشاها و محتوای آب غشاها آبدوستی غشاها را نشان داد. شارآب خالص غشای پلیسولفون خالص .bar.h2L/m 0/4 بهدست آمد که کمتر از غشاهای آلیاژی شد و با افزایش غلظت پلیمر سولفونه شده پلیاتراترکتون 05 درصدوزنی شار به .bar.h2L/m 3/4 افزایش یافته است. شار آب 1درصدوزنی شبکه آمیخته / خالص غشای 3 .bar.h2L/m 2/7 را نشان داد. پسزنی نمک کادمیوم با افزایش غلظت پلیمر پلیاتراترکتون 69 درصد را نشان داد. این غشاها میتوانند برای تولید انبوه / 1درصدوزنی 4 / 55 درصد و با افزودن نانوذره 3 / 05 درصدوزنی به 3 امیدوارکننده باشند و جایگزین غشاهای معمولی برای تصفیه آب شوند.