1403/01/27
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی استفاده از توربین انبساطی از طریق شبیه سازی در فرآیندهای مایع سازی گاز طبیعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فرآیند C3MR، توربو اکسپندر، انرژی، اکسرژی، مایع سازی
سال 1399
پژوهشگران احسان رجبی(دانشجو)، آبتین عبادی عموقین(استاد راهنما)، حمیدرضا سنایی پور(استاد راهنما)، محمد مهدی مفتخری شریف زاده(استاد مشاور)

چکیده

امروزه گاز طبیعی تبدیل به یکی از مهم ترینحامل های انرژی گردیده و در کنار طراحی، ساخت و راه اندازیطرح های متعدد مربوط به صنایع گاز در نقاط مختلف جهان، تحقیقات بسیاری نیز در زمینه های مرتبط با این صنایع در دانشگاه ها و مراکز علمیانجام گرفته و یا در حال انجام است. این تحقیقاتعمدتاً در دو جهت صورت می پذیرد: بهبود عملکرد و افزایشبهره وری و سودآوریطرح های موجود.در این مطالعه، به منظور افزایش راندمان انرژی و مباحث اقتصادی درفرآیند مایع سازی گاز طبیعی، در فرآیند C3MRاز توربو اکسپندر استفاده شد که این امر سبب ایجاد کار در توربواکسپندر می شود که این کار تولیدی را می توان در خود فرآیند و یا طرح های دیگر مورد استفاده قرار داد.علاوه بر این جایگذاری توربو اکسپندر باعث افت فشار و کاهش دما شده و می تواند باعث خنک سازی بهتر گاز در طی فرآیند شود. نتایج نشان داد که با اضافه کردن توربو اکسپندر در فرآیند و مقایسه حالت-های مختلف افت فشار در آن، مباحث انرژی و اکسرژی و همچنین عملکرد تجهیزات بهبود بخشیده شد.