1402/12/07
امیرمحمد گل محمدی

امیرمحمد گل محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، گروه مهندسی صنایع
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جریان های شبکه ای
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جریان های شبکه ای، ماکزیموم جریان، حداقل هزینه، کوتاهترین مسیر، گراف
سال 1400
پژوهشگران امیرمحمد گل محمدی ، حسن رسائی

چکیده

به طور کلی، جریان های شبکه ای را می توان حالت خاصی از مسائل برنامه ریزی خطی دانست. برای حل مسائل برنامه ریزی خطی الگوریتم های متعددی ارائه شده که مشهورترین آنها الگوریتم سیمپلکس است که نخستین بار توسط دانتزیک ارائه شد . اگر چه الگوریتم سیمپلکس و سایر الگوریتم های حل مسائل برنامه ریزی خطی را می توان برای حل مسائل جریان های شبکه ای به کار برد؛ اما به دلیل ساختار خاص مسائل جریان شبکه ای، الگوریتم های بسیار کاراتری برای حل این مسائل ایجاد شده است . علاوه براین در دنیای واقعی و به ویژه در صنعت کاربردهای عملی مختلفی را می توان از مسائ ل جریان ها ی یکی از اساسی ترین مسائل جریان (MCF) شبکه ای مثال زد . مسئله حداقل هزینه جریان شبکه است . در حقیقت بسیاری از مسائل جریان های شبکه ای را می توان به صورت حالت را می توان به این صورت بیان کرد : MCF مدل سازی کرد . مسئله MCF خاصی از مسئله هدف تامین تقاضا ی یک سری از گره های مشخص در یک شبکه به وسیله یک سری ازگره های عرضه است به طوریکه هزینه ارسال محصول در این شبکه حداقل شود . مسئله کوتاه ترین مسیر و مسئله حداکثر جریان دو نمونه مشهور دیگر از مسائل جریان ها ی اند. در مسئله کوتاه ترین مسیر برای MCF شبکه ای هستند. هر دو حالت خاصی از مسئله عبور جریان از هر کمان هزینه ای منظور می شود اما محدودیتی برای ظرفیت کمان ها وجود ندارد. این در حالی است که در مسئله حداکثر جریان، هزینه ها برای ارسال جریان منظور نمی شود اما ظرفیت کمان ها محدود است و هدف گرفتن حداکثر جریان از شبک ه با توجه به محدودیت ظرفیت کمان ها است.