1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج و شناسایی اسانس گیاه تلخه و کاربرد آن در سنتز سبز نانو ذرات اکسید آهن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
در این مطالعه اسانس روغنی اندام‌های هوایی گیاه تلخه که از شهر محلات جمع آوری شده بود، با استفاده از روش تقطیر با آب (کلونجر) استخراج شد. به منظورشناسایی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس استخراج شده از دستگاه گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) استفاده شد. در ادامه قابلیت اسانس روغنی استخراجی در تهیه نانوذرات اکسید آهن مورد ارزیابی قرار گرفت؛ مشخصات و خصوصیات محصول تولید شده توسط روش‌های UV-Vis، FTIR ، XRD، SEM، DLS و VSM بررسی گردید. در این مطالعه راندمان اسانس گیری 1/1% تعیین شد. 21 ترکیب شیمیایی موجود در اسانس از 22 جز تشخیص، جداسازی و ثبت شده توسط دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) شناسایی شدند. کاریوفیلن اکسید (99/10%)، بتا کاریوفیلن (14/14%) کامفور (32/16%)، او8 سینئول (18/17%) و آلفا پینن (75/8%) عمده ترین ترکیبات موجود اسانس بودند که در مجموع 38/67% از کل اسانس را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج XRD، در نتیجه واکنش اسانس روغنی استخراج شده با محلولی از نمک Fe (III) ،مخلوطی از اکسیدهای آهن با ساختارهای شیمیایی Fe3O4 و Fe2O3 تهیه شده است. نتایج آنالیزهای SEM، DLS و VSM به ترتیب نشان دادند که، ساختار تولید شده دارای میانگین اندازه ذرات 5/31 نانومتر، بار سطحی 73/22+ میلی ولت و خاصیت مغناطیسی به میزان 5/1 واحد الکترومغناطیس بر گرم است. این نتایج قابلیت اسانس روغنی تلخه را به عنوان واکنشگری دوستدار محیط زیست در تهیه سبز نانو ذرات اکسید آهن تائید می‌کند.
سال 1401
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، محبوبه نظری(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه اسانس روغنی اندام‌های هوایی گیاه تلخه که از شهر محلات جمع آوری شده بود، با استفاده از روش تقطیر با آب (کلونجر) استخراج شد. به منظورشناسایی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس استخراج شده از دستگاه گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) استفاده شد. در ادامه قابلیت اسانس روغنی استخراجی در تهیه نانوذرات اکسید آهن مورد ارزیابی قرار گرفت؛ مشخصات و خصوصیات محصول تولید شده توسط روش‌های UV-Vis، FTIR ، XRD، SEM، DLS و VSM بررسی گردید. در این مطالعه راندمان اسانس گیری 1/1% تعیین شد. 21 ترکیب شیمیایی موجود در اسانس از 22 جز تشخیص، جداسازی و ثبت شده توسط دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) شناسایی شدند. کاریوفیلن اکسید (99/10%)، بتا کاریوفیلن (14/14%) کامفور (32/16%)، او8 سینئول (18/17%) و آلفا پینن (75/8%) عمده ترین ترکیبات موجود اسانس بودند که در مجموع 38/67% از کل اسانس را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج XRD، در نتیجه واکنش اسانس روغنی استخراج شده با محلولی از نمک Fe (III) ،مخلوطی از اکسیدهای آهن با ساختارهای شیمیایی Fe3O4 و Fe2O3 تهیه شده است. نتایج آنالیزهای SEM، DLS و VSM به ترتیب نشان دادند که، ساختار تولید شده دارای میانگین اندازه ذرات 5/31 نانومتر، بار سطحی 73/22+ میلی ولت و خاصیت مغناطیسی به میزان 5/1 واحد الکترومغناطیس بر گرم است. این نتایج قابلیت اسانس روغنی تلخه را به عنوان واکنشگری دوستدار محیط زیست در تهیه سبز نانو ذرات اکسید آهن تائید می‌کند.