1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانو کامپوزیت مغناطیسی اکسید روی از پساب صنایع آبکاری: مشخصه‌یابی و کاربرد به عنوان فوتوکاتالیزور
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانو کامپوزیت مغناطیسی، ZnFe2O4، پساب آبکاری، فوتوکاتالیزور، تخریب متیلن بلو
سال 1401
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، مرضیه کاظمی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه تهیه سبز، مشخصه‌یابی و بررسی ماهیت فوتوکاتالیزوری نانو ساختار مغناطیسی اکسید روی که از پساب صنایع آبکاری در تهیه آن استفاده شده، مد نظر بوده است. در این راستا ساختار تهیه شده توسط چندین روش متداول از قبیل XRD، UV-Vis،FT-IR ، DLS و VSM مشخصه‌یابی و برخی خواص آن از جمله خاصیت مغناطیسی، فعالیت نوری و بار سطحی تعیین شد. پس از تعیین ساختار و تایید فعالیت نوری ذرات تهیه شده، کارایی آن به عنوان کاتالیزور در تخریب نوری رنگ متیلن بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج مشخصه‌یابی ساختار ترکیب تهیه شده ZnFe2O4 تعیین و میزان شکاف انرژی در آن 46/3 الکترون ولت محاسبه گردید. نتایج آنالیزهای DLS و VSM نشان دادند که نانو کامپوزیت تهیه شده دارای میانگین اندازه، بار سطحی و خاصیت مغناطیسی به ترتیب برابر 5/65 نانومتر، 94/95+ میلی ولت و 8 الکترومغناطیس بر گرم هستند. پس از تایید وجود خاصیت فوتوکاتالیزوری نانو کامپوزیت مغناطیسی تهیه شده بهترین شرایط عملیاتی برای فرایند تخریب فوتوکاتالیزوری متیلن بلو تعیین شد. تحت شرایط بهینه به دست آمده: 5/0 گرم از فوتوکاتالیزور، غلظت 10 میلی گرم بر لیتر متیلن بلو، pH برابر با 9 و 1 میلی لیتر از هیدروژن پراکسید در مدت 60 دقیقه میزان تخریب 80%⁓ مشاهده شد.