1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی فوتوکاتالیستی استات کادمیوم در تخریب رنگ متیلن بلو در محلول‌های آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیست مایع، دی استات کادمیوم، بهینه‌سازی، متیلن بلو، تخریب شیمیایی
سال 1401
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، پریسا احمدی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه سنتز و بررسی ماهیت فوتوکاتالیست ترکیبی از استات کادمیوم به عنوان یک کاتالیست مایع در تخریب رنگ متیلن بلو مد نظر بوده است. در این راستا ترکیب سنتز شده توسط چندین روش متداول از قبیل UV-Vis،FT-IR و NMR مشخصه‌یابی شد و پس از تعیین ساختار و تایید خاصیت فوتوکاتالیستی آن عملکردش در تخریب فوتونوری متیلن بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور رسیدن به بیشینه درصد تخریب بهینه‌سازی عوامل تاثیرگذار بر روی فرایند تخریب از جمله مقدار کاتالیست، غلظت رنگ، pH محیط، اثر حضور ترکیب اکسنده هیدروژن پراکسید و زمان مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج مشخصه‌یابی ترکیب سنتز شده دی استات کادمیوم تعیین شد که دارای شکاف انرژی eV 64/3 بود، که به نحوی موید فعالیت نوری این ترکیب و قابلیت استفاده آن به عنوان فوتوکاتالیست است. بهترین شرایط عملیاتی فرایند تخریب فوتوکاتالیستی متیلن بلو، 10 میلی لیتر از فوتوکاتالیست، غلظت 20 میلی گرم بر لیتر متیلن بلو، pH برابر با 2، 5 میلی لیتر از هیدروژن پراکسید و مدت زمان 60 دقیقه تعیین شد که تحت این شرایط بیشینه مقدار تخریب (%93⁓) به دست آمد. تحت شرایط بهینه معرفی شده سرعت تخریب متیلن بلو مورد ارزیابی قرار گرفت که منطبق با مدل شبه مرتبه اول و دارای ثابت سرعت 075/0 بر دقیقه بود. نتیجه این مطالعه معرفی دی استات کادمیوم مایع به عنوان کاتالیستی همگن و کارآمد جهت استفاده در فرایندهای تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌های آلی موجود در پساب‌ها است.