1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف آلاینده های آلی موجود در پساب واحد 2EH پتروشیمی اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترو فنتون، دواتیل هگزانول، پتروشیمی، بوتانول، بوتیر الدهید
سال 1401
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، شهرام بهمنی(دانشجو)

چکیده

هدف در این مطالعه حذف و یا کاهش الاینده های آل موجود در پساب واحد 2 اتیل هگزانول پتروشیمی اراک توسط روش الکتروفنتون بوده است. در این فرایند عوامل موثر بر فرایند از قبیل شدت جریان، مقدار آب اکسیژنه، ph و زمان بکار رفته مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که فرایند الکتروفنتون در حذف و یا کاهش ترکیبات سنگین موجود در پساب به شدت وابسته به زمان است و میزان cod محلول مورد ازمون در کوتاه مدت تغییرات چندانی نداشته است ولی در حذف و یا کاهش ترکیبات سبکتر موجود در محلول که عمدتا بوتیرالدهید و بوتانول ها می باشندبه طور موثری عمل کرده است. به همین جهت جهت ابتدا بهینه سازی شرایط عملیاتی حذف ترکیبات سبک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور بررسی کمی و کیفی از جمله اندازه گیری و ثبت داده هایی از قبیل غلظت الاینده ها، کدورت ، رنگ و بوی محلول پس از اعمال شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین شرایط عملیاتی که منجر به حصول بیشترین میزان حذف در الاینده هایمورد هدف گردید به ترتیب شدت جریان 1/8 امپر، ph طبیعی نمونه پساب برابر با 12/8 و غلظت اب اکسیژنه 20 میلی گرم بر لیتر و مدت زمان 5 ساعت بود که تحت شرایط ذکر شده راندمان حذف به طور میانگین89/2 درصد بدست امد.