1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه گوگردزدایی میعانات گازی با استفاده از فوتوکاتالیزورهایی بر پایه کادمیوم و روی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گوگردزدایی، فتوکاتالیزور ، میعانات گازی، دی استات کادمیم، دی استات روی، سوخت مایع ، سینتیک
سال 1400
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، عطیه رفیعی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش گوگردزدایی فتوکاتالیزوری م یعانات گازی به عنوان روشی موثر در حذف ترک یبات آلی گوگرد دار سوخت های مایع مورد بررس ی قرار گرفت . برا ی این منظور ابتدا ترک یبات دی استات کادم یم و روی تهیه و پس از تعیین مشخصات آن ها توسط روش های رایج از قبیل FTIR و vis-UV عملکرد آن ها به عنوان کاتالیزور در فرآی ند گوگردزدایی نوری بررس ی شد. در این راستا از یک فتوراکتور مجهز به المپ W 250 فرابنفش جیوه ای استفاده و اثر نسبت پارامترهای مهم از جمله سوخت ، فتو کاتالیزور، اکسنده H2O2 و حالل استون یتریل بررس ی و بهینه سازی شد. تحت شرایط بهینه بدست آمده، نسبت های 1:3:2:1 و 1:2:3:2 )سوخت/ کاتالیزور/ اکسیدان/ حالل( از دی استات کادم یم و رو ی، طی 60 دقیقه فرآی ند نورده ی به ترتیب 8/85 %و 5/93 % کاهش در م یزان گوگرد کل به دست آمد. نتای ج حاصل از این تحقیق نشان داد که سینتیک فرآی ند مورد مطالعه با استفاده از 1-min فتوکاتالیزورهای تهیه شده، شبه مرتبه اول بوده و دارای ثابت سرعت 098 /0 و 148 /0 به ترتیب برای فتوکاتالیزورهای دی استات کادمیم و روی است