1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گوگرد زدایی فوتوکاتالیستی میعانات گازی با استفاده از کامپوزیت های کربن نیترید (g-C3N4)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گوگرد زدایی، سوخت واقعی، C3N4-g/CdO2 ،مشخصه یابی، مطالعه سینتیک
سال 1400
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، زهرا شهبازی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه سنتز نانوکامپوزیت C3N4-g/CdO2 و شناسایی ساختار آن با بکارگیری روشهای متداول ازقبیل FTIR ،XRD و FESEM انجام شد؛ در ادامه کارایی آن به عنوان فوتوکاتالیزور در فرایند گوگرد زدایی سوخت واقعی ارزیابی شد. برای این منظور اثر پارامترهای موثر در راندمان حذف گوگرد کل از جمله مقدار کاتالیزور، نسبت سوخت به اکسیدان های هیدروژن پراکسید و اسید استیک، و حالل استونیتریل بررسی و مقدار بهینه از هر کدام تعیین شد. با استفاده از روش های مختلف مشخصهیابی، سنتز موفق نانوکامپوزیت تایید شد. این نتایج نشان داد که کامپوزیت تهیه شده دارای ساختار صفحه ای با میانگین اندازه بین 200-100 نانومتر است. مقدار 025/0گرم از کاتالیزور و نسبت های 5/0:1:2 به ترتیب از اسید استیک، حالل و هیدروژن پراکسید در مقایسه با 1 حجم از سوخت، مقادیر بهینه ای بودند که منجر به 4/98% کاهش در حذف گوگرد کل گردید. در ادامه بررسی سینتیک واکنش حذف گوگرد و قابلیت احیا 075/0 1-min فتوکاتالیزوربررسی شد که نتایج آن منطبق با مدل شبه مرتبه اول با ثابت سرعت بود.