1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مواد موثره اسانس و بررسی اثر ضدباکتریال اسانس و عصاره گیاه Salvia multicaulis Vahl علیه باکتری Xanthomonas translucens pv. Cerealis
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باکتری Xanthomonas translucens pv، ترکیبات اسانس، عصاره الکلی، Salvia multicaulis، استان مرکزی
سال 1388
مجله فصلنامه پژوهش هاي علوم گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران امیر عزیزی ، عبدالمجید عزیزی ، غلامرضا عزیزی

چکیده

گیاه Salvia multicaulis Vahl از گونه های مهم دارویی است که خواص درمانی آن از گذشته مورد توجه مردم جنوب شرق آسیا و منطقه مدیترانه بوده، به همین خاطر اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره الکلی برگ گیاه بر رشد باکتری Xanthomonas translucens pv. Cerealis. با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن، چاهک و تعیین MIC مورد مطالعه قرار گرفت. گونه مورد مطالعه در اواخر خرداد ماه از کوه های اطراف اراک در مرحله گلدهی جمع آوری و اسانس گیری به روش تقطیر با بخار آب (طرح کلونجر) انجام شد. عصاره اتانلی گیاه توسط سوکسله و ترکیب های موجود در اسانس با استفاده از دستگاه های GC و GC-MS شناسایی شدند. 23 ترکیب از مجموع 98.23 درصد وزنی اسانس استخراج شده قابل شناسایی بود. 1و 8- سینئول با 24.78 درصد و کامفور با 17.95 درصد بیشترین ترکیبات اسانس بودند. در این بررسی محلول های مادر استاندارد به ترتیب از حل کردن 0.5 میلی لیتر و0.5 گرم اسانس و عصاره برگ گیاه سالویا مولتی کولیس هرکدام در 25 میلی لیتر آب تهیه شد. با توجه به رقتهای مختلف استفاده شده در آزمایش مقادیر حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشند (MBC) تعیین گردید. تاثیر عصاره گیاه گیاه علیه باکتری Xanthomonas translucens pv. Cerealis در غلظت های بکار رفته منجر به ایجاد هاله های عدم رشد با قطر میانگین 12.5 میلی متر در روش های دیسک و چاهک مشاهده گردید رقت های 20 و 60 درصد تهیه شده از اسانس و رقت های 20 و 80 درصدی از عصاره گیاه علیه باکتری مورد مطالعه به ترتیب غلظت هایی بودند که باعث MIC و MBC شدند. قطر هاله های عدم رشد با افزایش غلظت محلول های تهیه شده از عصاره و اسانس گونه بررسی شده کاهش معنی داری نشان می دادند