1403/01/26
علی محمد محمدی

علی محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7087-0656
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57224993349
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درامدی بر نظام مدیریت گفتمان: نظریه ها، مدلها، راهبردها و پژوهشها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت گفتمان، نظریه ها، مدلها، راهبردها، پژوهشها
سال 1396
مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران علی محمد محمدی

چکیده

بحث اصلی این مقاله پژوهش نظام مدیریت گفتمان است. در این گستره، سه نظریۀ انسجام، ارتباط، و معرفت شناسی ارائه شده اند. در گسترۀ هر یک از نظریه های انسجام و ارتباط ، سه مدل ارائه شده است. با کمک تجزیه و بررسی مدل های ششگانه و پژوهش نگره های دیگر پژوهشگران، استنباط علمی پژوهش حاضر این است که مدل فریزر (1998) از کاربرد بیشتری در هدایت پژوهش ها برخوردار است. گرچه مدل های دیگر، از جمله مدل شفرین (1987)، از نظر مباحث علمی و نظری دارای جامعیت، گستردگی و پیچیدگی بیشتریند ، ولی دارای مشکلات متعددیند. همچنین، نتایج نشان می دهد که راهبردهای مدیریت سه گونه-اند: گوینده - محور، شنونده - محور و گوینده و شنونده - محور. بعضی از راهبردها هم از مشکلاتی برخوردارند. دستاورد بعدی این مطالعه این است که پژوهش های انجام شده در این گستره دارای نقاط ضعف گوناگونی بوده و به قول شفرین (2001)، نمی توان آن ها را در یک مجموعۀ جامع و در هم تنیدۀ نظری و اجرایی گنجاند. و در پایان، مجموعه ای از راه کارهای پژوهشی، اجرایی، علمی، آموزشی، اجتماعی، مدیریتی و کاربردی برای تسهیل، آموزش و مدیریت گفتمان پیشنهاد گردید.