1403/03/28
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پرتوهای فرابنفش B و C بر فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه علف مار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اثر پرتوهای فرابنفش B و C بر فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه علف مار
سال 1402
پژوهشگران شیما بابایی راد ، حسن مومیوند ، سعید ملایی ، علی خدیوی

چکیده

امروزه پرتوهای فرابنفش نه به عنوان یک عامل محیطی ساده، بلکه به عنوان یک عامل تحریک کننده و تعدیل کننده در نظر گرفته میشوند که قادر به تعویض و تغییر در بیوسنتز متابولیتهای ثانویه هستند. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تاثیر پرتو فررابنفش ب و ث بر فنل کل، فلاونوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه علف مار انجام شد. نتایج نشان داد که ترابش پرترو فررابنفش ث - منجر به افزایش میزان فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی شد. علاوه بر این، میزان آنتوسیانین، فلاونوئیرد و فعالیرت آنتی اکسیدانی علف مار نیز تحت تاثیر پرتو فرابنفش ب افزایش یافت.