1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات گل و میوه در شهرستان قم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات گل و میوه در شهرستان قم
سال 1402
پژوهشگران سمیه سویلی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)

چکیده

شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات گل و میوه در شهرستان قم