1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع بیوشیمیایی ژنوتیپ های توت سیاه (Morus alba var. nigra L.) در استان مرکزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنتوسیانین، تنوع، توت سیاه، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنول
سال 1402
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

توت سیاه (Morus alba var. nigra L.) به دلیل مقدار آنتوسیانین و آنتی‌اکسیدان فراوانی که دارد، در رژیم غذایی مردم متداول و معمول است. در پژوهش حاضر، 110 ژنوتیپ توت سیاه از 10 منطقه استان مرکزی جمع آوری شد. آزمایش‌های بیوشیمیایی به منظور بررسی میزان مواد جامد محلول (TSS)، قند، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، pH، میزان فنول کل، آنتوسیانین کل، کارتنوئید، ویتامین ‌C، اسید آمینه و ظرفیت آنتی-اکسیدانی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر کلیه صفات بیوشیمیایی مورد مطالعه با یکدیگر دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشند که این دلیل بر وجود تنوع در صفات مورد بررسی است. میزان مواد جامد محلول از 30/9 تا 32 درصد متغیر بود. میزان قند میوه از 15/3 تا 29/19 گرم در 100 گرم وزن میوه متغیر بود. دامنه تغییرات آنتوسیانین بین67/25 تا 69/569 میلی‌گرم در 100 گرم وزن میوه بود. متوسط کارتنوئید در دامنه 08/0 تا 79/7 میلی‌گرم در 100 گرم وزن میوه قرار داشت. کمترین مقدار اسید آمینه 38/6 و بیشترین مقدار آن برابر با48/382 اسید آمینه بود. متوسط آنتی‌اکسیدان به روش RP بین 84/157 تا 1670، به روش DPPH بین05/109 تا 84/1524 و به روش FRAP بین 59/0 تا49/12 میلی‌گرم در 100 گرم وزن میوه متغیر بود. تجزیه کلاستر بر اساس صفات بیوشیمیایی، ژنوتیپ‌ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد.