1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی 278 ژنوتیپ بذری زردآلو برای دستیابی به ژنوتیپ های دیرگل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زردآلو، دیرگل دهی، برنامه های اصلاحی، باغ تجاری
سال 1400
پژوهشگران علی خدیوی ، زینب مشهدی

چکیده

یکی از مهمترین اهداف در برنامه های اصلاحی زردآلو یافتن ژنوتیپ های دیرگل می باشد. زیرا زردآلو به علت نیاز سرمایی کمی که دارد گل های آن زود باز می شود و در معرض سرمای دیررس بهاره قرار می گیرد و به همین خاطر این موضوع میزان محصول آن را بشدت محدود می کند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف دستیابی به ژنوتیپ های دیرگل با خصوصیات مطلوب برای کشت و کار تجاری و یا به عنوان والد مناسب در برنامه های از بین 278 ژنوتیپ بذری زردآلو انجام شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر زمان گل دهی با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان می دهند بطوری که زمان گل دهی آنها بر اساس ژنوتیپ از 19 اسفند تا 20 فروردین متغیر بود. زمان گلدهی 62 ژنوتیپ از 19 تا 30 اسفند ثبت شد که به عنوان ژنوتیپ های خیلی زودگل ثبت شدند. زمان گلدهی 22 ژنوتیپ از 10 تا 15 اسفند ثبت شد که به عنوان ژنوتیپ-های دیرگل ثبت شدند. زمان گلدهی 20 ژنوتیپ از 16 تا 20 اسفند ثبت شد که به عنوان ژنوتیپ های خیلی دیرگل ثبت شدند که با توجه به اینکه در این زمان از سال احتمال سرمازدگی بهاره کاهش پیدا می کند، لذا این ژنوتیپ ها می توانند کاندیدای خوبی به عنوان والد دیرگل در برنامه ها اصلاحی و یا بعد از بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه، در صورت تایید به عنوان رقم تجاری مورد استفاده قرار بگیرند.