1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین نشانگرهای ملکولی SSR با صفات مهم میوه در انگور با استفاده از آنالیز رگرسیونی Stepwise
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
Vitis vinifera، صفات میوه، SSR، رابطه رگرسیونی
سال 1400
پژوهشگران علی خدیوی ، زینب مشهدی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، شناسایی نشانگر مولکولی SSR مرتبط با صفات مهم میوه در انگور از طریق آنالیز رگرسیونی چندمتغیره (MRA) بود. برخی از نشانگرهای SSR با صفات مورد مطالعه میوه ارتباط و همبستگی نشان دادند. برخی از این نشانگرهای آگاهی بخش با بیش از یک صفت ارتباط نشان دادند که می تواند ناشی از اثرات پلیوتروپیک QTL های مرتبط با هم در صفات مختلف باشد. به عنوان مثال، برخی از نشانگرهای آگاهی بخش با دو صفت وزن خوشه و وزن خبه همبستگی معنی دار نشان دادند که بیان کننده همبستگی مثبت این دو صفت با همدیگر می باشد. همچنین، برخی از این نشانگرها رابطه رگرسیونی با تعداد خوشه چه در خوشه (β مثبت) و وزن حبه (β منفی) نشان دادند که بیان کننده همبستگی منفی این دو صفت با همدیگر می باشد. نشانگرهای آگاهی بخش شناسایی شده در این مطالعه می توانند در انتخاب والدین مناسب برای تولید جمعیت جهت نقشه یابی به کار روند. همچنین برای انتخاب ژنوتیپ های برتر به خصوص وقتی که اطلاعاتی از پایه ژنتیکی آن ها مانند نقشه لینکاژی در دسترس نیست، مفید باشد.