1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی گونه های مقاوم به خشکی به عنوان پایه برای بادام
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بادام وحشی، خرانه ژنی، تنوع مورفولوژیکی، اصلاح، پایه، خشکی
سال 1400
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

با هدف دستیابی به ژنوتیپ های برتر جهت استفاده به عنوان پایه برای بادام، تعداد 625 ژنوتیپ از دو گونه بادام وحشی P.scoparia و P.arabica با استفاده از 100 صفت مورفولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. در بین صفات مورفولوژیکی گونه P.scoparia صفات شکاف خوردگی پوست چوبی، وجود، مقدار و نوع نقوش پوست چوبی، چروکیدگی مغز، کرک دار بودن پوست چوبی، شکل خط پشتی در پوست چوبی، وجود شیارهای کوچک در قاعده میوه، ابقای اگزوکارپ، ابقای خامه در اگزوکارپ و رنگ دم گل و در بین صفات مورفولوژیکی گونه P. arabica مقدار شکاف خوردگی پوست چوبی، وجود، چروکیدگی مغز، شکل خط پشتی در پوست چوبی، ابقای اگزوکارپ، ابقای خامه در اگزوکارپ و رنگ دم گل بیش ترین ضریب تغییرات را نشان دادند. وجود رابطه همبستگی مثبت یا منفی در اکثر صفات مشاهده شد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای برای هر دو گونه، ژنوتیپ های مورد مطالعه بر اساس صفات ارزیابی شده به دو گروه اصلی با چهار زیرگروه تقسیم بندی شدند. بر اساس نتایج تجزیه به عامل ها، در صفات مورفولوژیکی گونه P.scoparia ، سه عامل اول 74/16 درصد و در صفات مورفولوژیکی گونه P. arabica سه عامل اول 20/36 درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادند. مطابق با نتایج حاصل از تجزیه دی پلات، ژنوتیپ های دو گونه ذکر شده از نظر صفات مورفولوژیکی در چهار طرف پلات قرار گرفتند، به طوری که اکثر ژنوتیپ ها در مرکز پلات تجمع داشتند.