1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های دیرگل برتر بادام (Prunus amygdalus L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بادام، ژنوتیپ برتر، دیرگلی، خزانه ژنی
سال 1399
پژوهشگران علی خدیوی(استاد راهنما)، کیمیا عسگری(دانشجو)

چکیده

بادام از لحاظ اقتصادی، مهم ترین درخت میوه آجیلی جهان است. یکی از مشکلات مهم تولید بادام، سرمای دیررس بهاره بوده که برای رفع آن باید ارقام دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره معرفی نمود. در مطالعه حاضر، با هدف دست یابی به ژنوتیپ های دیرگل برتر، تعداد 300 ژنوتیپ بذری بادام با استفاده از54 صفت کمی و کیفی در شهرستان اراک (روستاهای هزاوه و مهرآباد) از توابع استان مرکزی، بررسی شدند. در بین صفات اندازه گیری شده، درصد پوکی میوه، درصد دوقلویی مغز، تراکم میوه، چروکیدگی مغز، کرک دار بودن مغز و نرمی پوسته سخت، بیشترین ضریب تغییرات را نشان دادند. بین تراکم میوه و ارتفاع درخت همبستگی مثبت و بین شدت رنگ مغز و طول گلبرگ همبستگی منفی وجود داشت. از نظر زمان گل دهی ژنوتیپ ها به چهار گروه تقسیم شدند که شامل بسیار زودگل، زودگل، متوسط گل و دیرگل بود. زمان گل دهی 78 ژنوتیپ، از اول تا هفتم فروردین ماه ثبت شد که به-عنوان ژنوتیپ های دیرگل طبقه بندی شدند. با توجه به خصوصیات یک بادام خوب از نظر تولید کننده و مصرف کنندگان (دیرگلی، عملکرد زیاد، درصد مغز بالا، رنگ مغز و طعم مغز)، 19 ژنوتیپ از لحاظ کیفیت میوه برتر بودند که می توان از آن ها به عنوان مجموعه ای از خزانه ژنی ارزشمند برای برنامه های اصلاحی استفاده نمود.