1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر توت سفید (Morus alba L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1- توت سفید 2- تنوع ژنتیکی 3- خصوصیات مورفولوژیک 4- خصوصیات بیوشیمیایی
سال 1399
پژوهشگران علی خدیوی(استاد راهنما)، سوگند هاشمی(دانشجو)

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی و تفکیک ارقام مختلف توت سفید با استفاده از صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی می تواند پژوهشگران را در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و پیشبرد برنامه های به نژادی یاری رساند. تنوع ژنتیکی ارقام بومی و گونه های وحشی خویشاوند آن ها، به عنوان دست مایه اولیه بسیاری از برنامه های پژوهشی کشاورزی به ویژه برنامه های به نژادی می باشد. بنابراین شناخت ویژگی ها و پتانسیل این منابع ارزنده جمع آوری شده به منظور بهره برداری از آنها در برنامه های پژوهشی ضروری می باشد تا متخصصین به نژادی از آن ها در جهت برنامه های به نژادی استفاده نمایند و متخصصین به زراعی با انجام آزمایش های سازگاری این ارقام در مناطق مهم پرورش و وجود ابن گیاه در کشور، زمینه های ترویج استفاده از این ارقام را فراهم نمایند. با این رویکرد، در این مطالعه، تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های توت سفید با استفاده از آنالیزهای چند متغیره صورت خواهد گرفت.