1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ های ازگیل (Mespilus germanica L.)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ازگیل، منبع ژنتیکی، تنوع، حفاظت، اصلاح
سال 1398
پژوهشگران مهدی رضایی ، پرویز حیدری ، علی خدیوی ، امیر صفری خوزانی ، محمد صاحبی

چکیده

ازگیل (Mespilus germanica L.) یکی از میوه هایی است که دارای ارزش غذایی و دارویی بالایی می باشد. در مطالعه حاضر، تنوع مورفولوژیکی 103 ژنوتیپ از این گونه در استان گلستان و سمنان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات اندازه گیری شده دارای تنوع قابل ملاحظه ای می باشند. طول میوه در دامنه 91/14 تا 68/23 میلی متر و عرض میوه در دامنه 21/14 تا 46/23 میلی متر قرار داشتند. همچنین، وزن 10 عدد میوه از 15 تا 87/55 گرم متغیر بود. عملکرد میوه دارای همبستگی مثبت و معنی دار با قدرت رشد درخت، اندازه تاج و شاخه دهی بود، در حالی که، این صفت با پاجوش دهی همبستگی منفی نشان داد. آنالیز به عامل ها (PCA) صفات را در 11 عامل قرار داد که 48/74 درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. دندروگرام به دست آمده بر اساس صفات اندازه گیری شده، ژنوتیپ ها را در دو گروه متفاوت قرار داد. نتایج نشان داد که جمعیت های بومی ازگیل تنوع قابل ملاحظه ای دارند و منبع ژنتیکی مهمی می باشند. لذا، حفاظت از این خزانه ژنی با ارزش در اولویت می باشد.