1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر انجیر خوراکی از نظر کمیت و کیفیت میوه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
انجیر، تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی، ژرم پلاسم، کیفیت میوه
سال 1397
پژوهشگران علی خدیوی ، رحیم انجام ، کریم انجام

چکیده

انجیر (Ficus carica L.) یکی از قدیمی ترین میوه ها در دنیا بوده و خصوصیات غذایی زیادی دارد. در مطالعه حاضر، تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی برخی از انجیرهای خوراکی ازمیری موجود در شهرستان استهبان مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ های مورد بررسی تفاوت معنی داری از نظر صفات مورد بررسی داشتند و اکثر آنها دارای ضریب تغییرات (CV) بیش از 20 درصد داشتند. طول برگ در دامنه 20/62 تا 138 میلی متر قرار داشت، در حالی که عرض برگ از 41 تا 153 میلی متر متغیر بود. زمان رسیدن میوه در ژنوتیپ های مختلف متغیر بود و از زودرس تا دیررس متغیر بود. وزن میوه خشک در دامنه 86/1 تا 15/7 گرم قرار داشت و اکثر ژنوتیپ ها کیفیت بالایی داشتند. وزن میوه خشک همبستگی مثبت و معنی داری با تراکم برگ، ابعاد برگ، طول میوه و عرض میوه نشان داد. دندروگرام بدست آمده ژنوتیپ ها را در دو گروه مجزا قرار دارد، به طوری که گروه II حاوی تعداد زیادی از ژنوتیپ ها بود. در حالی که اکثر ژنوتیپ ها دارای پتانسیل مناسبی از نظر کیفیت میوه بودند، تعداد نُه ژنوتیپ از نظر صفات مرتبط با کیفیت میوه، برتر بودند و برای کشت در سطح وسیع و یا برای استفاده در برنامه های اصلاحی پیشنهاد می شوند. نتایج مطالعه حاضر برای حفاظت ژرم پلاسم غنی انجیر کاربرد مناسبی دارد.