1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تنوع ژنتیکی انگورهای موجود در ایران و رابطه والدینی آنها با انگورهای ایتالیا با استفاده از مارکرهای ملکولی SSR هسته ای
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
انگور، تنوع ژنتیکی، مارکرهای ملکولی SSR، ژرم پلاسم، رقم
سال 1395
پژوهشگران علی خدیوی ، آنتونلا کانینی ، آنجلو جیسموندی

چکیده

انگور (Vitis vinifera L.) یکی از قدیمی ترین و مهمترین میوه ها در جهان می باشد. ایران یکی از مناطق مهم تولیدکننده انگور می باشد. در مطالعه حاضر، 12 لوکوس مارکر ملکولی SSR برای بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای ایرانی و رابطه آنها با انگورهای ایتالیایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد آلل متفاوت (N) از 6 تا 20 و همچنین تعداد آلل موثر (Ne) از 34/1 تا 2 متغیر می باشد که نشان دهنده اگاهی-بخشی مارکرهای SSR بکار رفته می باشد. میزان محتوای چندشکلی (PIC) در دامنه 49/0 تا 87/0 قرار داشت و شش لوکوس دارای PIC بیش از 7/0 بودند و در نتیجه میزان آگاهی بخش آنها بالا بود. متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده (85/0) دو برابر متوسط هتروزیگوسیتی قابل انتظار (43/0) بود که نشان دهنده یک واحد تصادفی گامت در ژرم پلاسم مورد مطالعه می باشد. دامنه تشابه ژنتیکی 14/0 تا 93/0 بود که نشان دهنده تنوع بالا در بین ارقام مورد مطالعه بود. آنالیزهای کلاستر UPGMA و بیسین تنوع بالای بین ارقام را مشخص کردند و آنها را در دو گروه مجزا قرار دادند. نتایج مطالعه حاضر می تواند در استراتژی های مدیریتی برای حفاظت ژنتیکی و بهبود ارقام بکار برود. بنابراین، جمع آوری و حفاظت از این خزانه ژنی مهم می باشد.