1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های امیدبخش زردآلو از نظر خودسازگاری، گل دهی و میوه دهی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
زردآلو؛ خودناسازگاری؛ دیرگلی، کیفیت میوه
سال 1395
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

زردآلو از درختان مهم مناطق معتدله بوده و ایران در سطح جهانی از نظر میزان تولید این میوه در رتبه دوم قرار دارد. خودناسازگاری و سرمازدگی از مشکلات مهم و محدودکننده میزان تشکیل میوه و محصول دهی زردآلو می باشند. در مطالعه حاضر، تعداد 73 ژنوتیپ بذری با هدف بدست آوردن ارقام خودسازگار و دیرگل و دارای میوه با کیفیت مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، قبل از باز شدن گل ها، تعداد سه شاخه از هر ژنوتیپ با کیسه پوشانده شد و خود گرده افشانی شدند. سپس در زمان 20، 30، 45 و 60 روز پس از گرده افشانی، تعداد میوه ها شمارش شد و در نهایت پس از 60 روز، تعداد میوه نهایی محاسبه شد. نتایج نشان داد که تمام ژنوتیپ-ها خودناسازگار می باشند. در آزمایش دوم، با بررسی زمان گل دهی ژنوتیپ های مورد مطالعه، زمان گل دهی 38 عدد از ژنوتیپ ها از 16 تا 28 فروردین ثبت شد که با توجه به اینکه در این زمان از سال، احتمال سرمازدگی بهاره کاهش پیدا می کند، لذا این ژنوتیپ ها می توانند کاندیدای خوبی به عنوان والد دیرگل در برنامه ها اصلاحی و یا بعد از بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه، در صورت تایید به عنوان رقم تجاری مورد استفاده قرار بگیرند. از این تعداد، زمان گل دهی یکی از ژنوتیپ ها (ژنوتیپ شماره 42)، 28 فروردین بود که این ژنوتیپ به عنوان ژنوتیپ خیلی دیرگل ثبت شد. در آزمایش سوم، صفات کمی و کیفی ژنوتیپ ها مورد ارزیابی قرار گرفت که در این مرحله از مطالعه، با توجه به خصوصیات یک زردآلوی خوب از نظر تولیدکننده و مصرف کننده (دیرگلی، عملکرد زیاد و میوه با کیفیت)؛ می توان از بین ژنوتیپ های مورد مطالعه، تعداد 10 ژنوتیپ شامل ژنوتیپ های شماره 69، 65، 42، 13، 47، 59، 34، 17، 58 و 38 را به عنوان ژنوتیپ های برتر از نظر دیرگلی و کیفیت بالای میوه معرفی نمود و برای احداث باغات زردآلو به باغداران توصیه کرد.