1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خودسازگاری، زمان گلدهی و خصوصیات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپهای بادام برای دستیابی به انتخابهای برتر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
Evaluation of Self-compatiblity, Flowering Time and Morphological Variables in some Almond Genotypes to Choose Superiors
سال 1395
مجله فناوري توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران علی خدیوی ، عصمت اوسطی

چکیده

بادام یکی از گونه های مهم جنس Prunus از نظر اقتصادی میباشد. خودناسازگاری یکی از مشکلات مهم و محدودکننده در میزان تشکیل میوه و محصولدهی بادام میباشد. بنابراین شناسایی ارقام خودسازگار بادام اهمیت ویژهای دارد. از مشکلات دیگر تولید بادام سرمای دیررس بهاره بوده که برای رفع آن باید ارقام دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره معرفی کرد. بنابراین، آزمایشات زیر با هدف به دست آوردن ارقام خودسازگار و دیرگل برتر روی 96 ژنوتیپ بذری بادام در شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی صورت گرفت. 03 و 22 نیمهخودسازگار ،60 ،22 ، در آزمایش اول میزان خودسازگاری ژنوتیپها مورد بررسی قرار گرفت که تعداد پنج ژنوتیپ 36 تشخیص داده شدند. در آزمایش دوم زمان گلدهی ژنوتیپها مورد مطالعه قرار گرفت که زمان گلدهی 23 عدد از ژنوتیپهای مورد مطالعه از یک تا یازده فروردین ثبت شد که با توجه به اینکه در این زمان از سال احتمال سرمازدگی بهاره کاهش پیدا میکند لذا این ژنوتیپها میتوانند کاندیدای خوبی به عنوان والد دیرگل در برنامهها اصلاحی باشند و یا بعد از بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه، در صورت تأیید به عنوان رقم تجاری مورد استفاده قرار بگیرند. از این تعداد، زمان گلدهی 16 عدد از ژنوتیپها )شامل ژنوتیپهای 26 و 22 ( از تاریخ شش فروردین تا 11 فروردین ثبت شد که این ژنوتیپها به عنوان ،60 ،03 ،02 ،62 ،31 ،19 ،12 ، شماره 13 ژنوتیپهای دیرگل تا خیلی دیرگل طبقهبندی شدند. در آزمایش سوم؛ صفات رویشی و میوه ژنوتیپهای انتخاب شده بهعنوان دیرگل و خیلی دیرگل ) 23 ژنوتیپ( مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به خصوصیات یک بادام خوب از نظر تولیدکننده و مصرفکننده ،12 ،13 ،0 ، )دیرگلی، عملکرد زیاد، مغز بزرگ، رنگ مغز، طعم مغز و درصد مغز زیاد(؛ تعداد 13 ژنوتیپ شامل ژنوتیپهای شماره 3 26 و 22 به عنوان ژنوتیپهای برتر معرفی شدند که برای احداث باغات بادام به باغداران توصیه ،66 ،61 ،03 ،02 ،66 ،23 ،23 می شوند.