1403/04/02
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پایه های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی بادام در شرایط دیم و آبی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بادام
سال 1394
پژوهشگران کریم انجام ، علی خدیوی

چکیده

در طی سالیان اخیر میزان بارندگی در ایران بشدت کاهش پیدا کرده است و باید در باغات به این مسئله توجه زیادی شود. یکی از راهکارهای مهم و مناسب جهت مقابله با کمبود آب انتخاب پایه های مقاوم به خشکی می-باشد. در مباحث جدید باغبانی استفاده از گونه های وحشی و بومی به عنوان پایه مد نظر پژوهشگران و محققان قرار گرفته است، زیرا خود طبیعت بیشترین و کامل ترین کار اصلاحی را روی آنها انجام داده و مقاوم ترین آنها را برگزیده است. لازمه استفاده از این نوع گیاهان شناخت سیستم رشدی و تاثیرات آنها به عنوان پایه بر خصوصیات رویشی و زایشی پیوندک مورد نظر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر پایه بادام در شرایط دیم، پایه بادام در شرایط آبی و پایه گونه بادام کوهی (Prunus scoparia) بر صفات رویشی و میوه بادام انجام شد. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای (پایه ها) مورد بررسی روی برخی از خصوصیات رقم بادام مورد مطالعه تاثیر معنی دار داشته اند. صفات رویشی مانند ارتفاع درخت، قطر تنه، میزان رشد شاخه ها و فاصله میان گره ها در درختان پیوند شده روی پایه های مختلف تفاوت های معنی دار نشان دادند بطوری که کمترین مقدار برای صفات مذکور در درختان پیوند شده روی پایه اسکوپاریا مشاهده شد. همچنین صفات مربوط به عملکرد کمی یا کمیت محصول مانند میزان باردهی در درختان پیوند شده روی پایه های مختلف تفاوت های معنی دار نشان دادند بطوری که بیشترین میزان باردهی در درختان پیوند شده روی پایه بادام در شرایط آبی و در درختان پیوند شده روی پایه اسکوپاریا مشاهده شد. این دو پایه از نظر این صفت تفاوت معنی داری نشان ندادند. اما درختان پیوند شده روی پایه بادام در شرایط دیم میزان باردهی کمتری نسبت به دو تیمار دیگر داشتند و با آنها تفاوت معنی دار نشان دادند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایه اسکوپاریا باعث پاکوتاهی بادام شده و می تواند به عنوان یک پایه پاکوتاه و مقاوم به خشکی برای این گیاه بکار برود. همچنین درختان پیوند شده روی این پایه از نظر باردهی تفاوت معنی داری با درختان پیوند شده روی پایه بادام در شرایط آبی نشان ندادند ولی باردهی درختان پیوند شده روی آن از درختان پیوند شده روی بادام در شرایط دیم بیشتر بود و با آنها تفاوت معنی دار نشان داد. بنابراین پایه اسکوپاریا می تواند به عنوان یک پایه خوب در شرایط خشک و دیم برای با