1403/04/02
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
میوه کاری عمومی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
میوه کاری
سال 1395
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

میوه های از نظر آب و هوا به چند گروه تقسیم می شوند.